www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Přírodní památka Křížový

Křížový vrch (červen 2002)
Křížový vrch (červen 2002)
Základní údaje: Přírodní památku Křížový tvoří východní svah stejnojmenného vrcholu (západní strana údolí Sementín). Přírodní památka se rozkládá v okrese Vsetín v katastrálním území Ratiboř na parcele číslo 1299/1 (část). Celková výměra přírodní památky činí 1,30 ha. K zabezpečení přírodní památky před rušivými vlivy z okolí se ponechává zákonné ochranné pásmo, které je tvořeno pásem širokým 50 m podél celého obvodu přírodní památky. Celková výměra ochranného pásma činí 3,8 ha.

Vyhlášení: Nařízení č. 16/1999 Okresního úřadu Vsetín ze dne 19. května 1999 o vyhlášení přírodní památky "Křížový” v k. ú. Ratiboř a jejího ochranného pásma. Důvod vyhlášení: ochrana skalních výchozů - svahového mrazového srubu s navazující kryoplanační terasou, úpatní haldou a s balvanitým proudem, zbytku přirozeného bukového lesa s klenem s výskytem vzácné fauny, zejména holuba doupňáka, datla černého, čápa černého a netopýrů.

Geologie: Odlučná stěna skalního sesuvu přetvořená mrazovým zvětráváním s úpatní haldou a balvanitou sutí (lukovské vrstvy račanské jednotky). Nachází se zde také menší rozsedlinová jeskyně a pseudozávrt.

Botanika: Porost straší klenové bučiny s typickou karpatskou květenou.
Zoologie: Typická karpatská fauna. Z ptáků se hnízdí v bučinách např. holub doupňák, datel černý, žluna šedá, vyskytuje se zde také čáp černý. Ve skalách je drobné zimoviště netopýrů, zjištěn vrápenec malý.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 10:07 hodin

Copyright 1998-2019 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule