www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Přírodní památka Zbrankova stráň

PP Zbrankova stráň (červen 2002)
PP Zbrankova stráň (červen 2002)
Základní údaje: Přírodní památku Zbrankova stráň tvoří bývalé pastviny na výslunné stráni a svahové prameniště na západní straně údolí potoka Ratibořka v nadmořské výšce 350-388 m. Nachází se na severním okraji obce Ratiboř v okrese Vsetín, katastrálním území Ratiboř, vyhlášeno v r. 1999. Výměra: 2,46 ha.

Motiv ochrany: Významná botanická lokalita s výskytem pampelišky Skalińské (Taraxacum skalinskanum), růží a dalších teplomilných druhů.

Geologie, půdní poměry: geologický podklad tvoří vápnité jílovce a v menší míře glaukonitické pískovce vsetínských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše (eocén). Vyskytují se zde půdy kambizem typická a v zamokřené části pseudoglejová.

Botanika: Na mokřadní louce pod Dvorci se vyskytuje v mokřadním společenstvu svazu Calthion velmi vzácný a silně ohrožený druh pampeliška Skalińské (Taraxacum skalinskanum). V České republice je známa již jen na dvou dalších lokalitách, v okrese Vsetín je to jediné známé naleziště. Pampeliška Skalińské je velmi citlivá na změny hospodaření, ke svému přežití vyžaduje mechanické narušování mokřadu, na němž roste. Z dalších druhů se v mokřadu vyskytuje pampeliška chudolaločná (Taraxacum paucilobum), kontryhel lysý (Alchemilla glabra) a řeřišnice bahenní (Cardamine dentata).

Na výslunné stráni, která představuje většinu plochy území, se vytvořila teplomilná vegetace stepních luk svazu Cirsio-Brachypodium pinnati a vegetace lesních lemů svazu Trifolion medii. Vyskytuje se zde několik vzácných teplomilných druhů jako jetel válcovitý (Trifolium rubens), jetel alpinský (Trifolium alpestre), kopretina (řimbaba) chocholičnatá (Chrysanthemum corybnosum, jediné naleziště v okrese Vsetín), mochna přímá (Potentilla recta), chrpa velkoperá ostroperá (Jacea macroptilon subsp. oxylepis), ostružiník stažený (Rubus constrictus), rozrazil ožankovitý (Veronica teucrinum), růže keltská (Rosa gallica), růže Jundzillova (Rosa jundzillii) a smldník jelení (Peucedanum cervaria). V ochranném pásmu na severním okraji území se nachází pás lesa svazu svazu Carici pilosae-Carpinetum.

Zoologie: Po zoologické stránce nebyla lokalita systematicky prozkoumána. Vyskytují se zde běžné druhy ptáků, např. budníček menší a ťuhýk obecný.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí. Louka je pravidelně jednou ročně kosena, bylo by vhodné doplnit sečení extenzivní pastvou. Území je ohroženo náletem dřevin z okolních ploch, který by bylo vhodné průběžně likvidovat, aby nedocházelo k zastiňování louky. Jsou zde patrné sesuvy půdy, dva znich byly aktivovány při povodních v roce 1997.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 10:07 hodin

Copyright 1998-2019 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule