www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Mokřad Bašnov

Mokřad Bašnov (10.11.2002)
Mokřad Bašnov (10.11.2002)
Základní údaje: Rozsáhlý mokřad Bašnov se nachází v mělké přirozené depresi v nivě řeky Moravy asi 0,3 km jihovýchodně od obce Střížovice, v nadmořské výšce 185 - 187 m v blízkosti státní silnice z Kvasic do Kroměříže. Katastrální území Střížovice. Celková plocha lokality je cca 45 ha, z toho větší polovina je mokřadlem, jehož rozšiřování nebo ústup souvisí s množstvím atmosférických srážek. Nejcennější mokřadní biotop se nachází v nejnižší části lokality a má výměru kolem 6 ha. Přírodní památka v návrhu.

Motiv ochrany: Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, významný krajinotvorný prvek mající statut lokálního biocentra.

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří paleogenní horniny oligocénu těšnovické facie (vápnité jílovce a lávky pískovců), na nichž leží nevápnité nivní uloženiny holocenního původu. Půdy jsou převážně hlinité až jílovitohlinité a jílovité, převažuje typ lužního gleje. Půdy jsou bezvápnité, slabě až středně kyselé, obsah humusu v důsledku vyluhování je slabý, poddrnové vrstvy většinou bez humusu.

Botanika: Na lokalitě se vyskytují různé mokřadní a vodní rostliny: blatouch bahenní (Caltha palustris), brukev obojživelná, bukvice lékařská, česnek hranatý (Allium angulosum), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kostival lékařský (Symphytum officinale), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), lakušník vodní (Ranunculus aquatilus), ocún jesenní (Colchicum autumnale), okřehek menší (Lemna minor), orobinec širolistý (Typha latifolia), ostřice dvouřadá (Carex disticha), ostřice hnědá (Carex fusca), ostřice štíhlá (Carex gracilis), ostřice sivá (Carex flacca) a ostřice liščí (Carex vulpina), pcháč šedý (Cirsium canum), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), prvosenka jarní (Primula veris), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), puškvorec obecný (Acorus calamus), rákos obecný (Phragmites australis), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), zblochan vodní (Glycerina maxima), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), přeslička bahenní (Equisetum palustre), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), rdesno obojživelné (Persicaria amphibiaí aj. V roce 1982 zde byla nalezena bublinatka obecná (Utricularia vulgaris).

Zoologie: Z obojživelníku se zde vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Počtem druhů (8) je Bašnov druhou nejbohatší lokalitou obojživelníků na Kroměřížsku (o 2 druhy více se vyskytuje v nedaleké Kavkově tůni v přírodním parku Záhlinické rybníky).

Bašnov je také významná ornitologická lokalita s výskytem velkého počtu druhů vodních ptáků, zahnízdila zde řada velmi vzácných a ohrožených druhů, např. lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), břehouš černoocasý (Limosa limosa), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), potápka černokrká (Podiceps nigricollis), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), konipas luční (Motacilla flava), neúspěšně se zde pokoušela zahnízdit i husa velká. Dále se vyskytují běžnější druhy jako kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica atra), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), racek chechtavý (Larus ridibundus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), kos černý aj. Na přeletu byli sledováni např. orel mořský (Haliaetus albicilla), orlovec říční (Pandion haliaetus), káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus), jiřička obecná (Delichon urbica), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), špaček obecný (Sturnus vulgaris). Ze savců zde žijí zajíc polní, ondatra a hryzec vodní.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Mokřad Bašnov je z hlediska ochrany přírody velmi cenným územím, které se však dosud přes značnou snahu nepodařilo vyhlásit pro velké množství majitelů pozemků za zvláště chráněné. Území je využíváno místním mysliveckým sdružením.

Historie: Dříve se na tomto pozemku střídaly kultury zemědělských plodin, v jižním cípu však byl vždy silně zamokřen, takže voda bývala přečerpávána polním čerpadlem.
Rákosiny a porosty vysokých ostřic v mokřadu Bašnov (10.11.2002)
Rákosiny a porosty vysokých ostřic v mokřadu Bašnov (10.11.2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.02.2003 v 10:45 hodin

Copyright 1998-2019 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule