www.REJSTRIKY.CZ - seznam rejstříků všech druhů
 Návrat na hlavní stranu


Království perníku

Informace cestujícím

Mobilní telefony

Na palubách letadel je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat mobilní telefony. Cestující musí před vstupem do letadla vypnout mobilní telefony a po celou dobu letu je nesmějí používat.

Nedoprovázené děti

Nedoprovázené dítě je dítě ve věku od 5. do 12. narozenin, které není doprovázeno osobou starší 12 let.
Při zakoupení letenky pro nedoprovázené dítě je nutné písemně potvrdit na zvláštním formuláři, že dítě bude dopraveno k odletu a očekáváno v místě příletu odpovědnou osobou.

Nastávající matky

Při dopravě těhotných žen je nutné předložit na zvláštním formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že žena může bez rizika využít leteckou dopravu. Po 34. týdnu těhotenství se letecká doprava nedoporučuje.

Nemocní a těžko pohybliví cestující

Přeprava nemocných a těžko pohyblivých cestujících musí být před nastoupením cesty předem dohodnuta a potvrzena dopravcem. Ve zvláštních případech může dopravce požadovat lékařský souhlas s přepravou cestujícího, který je uveden na zvláštním formuláři.

Odbavení cestujících při odletu z letiště Ostrava - Mošnov

Na letišti jsou cestující odbavování pracovníky České správy letišť. Po příchodu do odbavovací budovy se řiďte informačními tabulemi a hlášením letištního rozhlasu. S případnými dotazy či nejasnostmi se obraťte na přepážku letištních informací v hale letiště. Minimální časy pro dostavení se k odbavení před odletem jsou uvedeny v letových řádech leteckých společností nebo je získáte u cestovní kanceláře, s níž letíte. Před odletem se ujistěte, že máte všechny potřebné doklady pro cestu (pas, osobní doklady, víza, potvrzení o očkování). Po odbavení letenky a zavazadel obdržíte palubní vstupenku a budete pokračovat k bezpečnostní (v případě mezinárodního letu také k celní a pasové) kontrole a dále do odletové haly. Zde můžete využit nabídky Duty Free Shopu nebo se občerstvit v letištním baru. Před odchodem z odletové haly k nástupu do letadla si připravte ke kontrole palubní vstupenky.

Pasy, víza, zdravotní předpisy

Letecké společnosti, cestovní kanceláře a agentury ochotně poradí cestujícím v otázkách pasových, vízových, zdravotních a jiných, nicméně však nenesou zodpovědnost za to, jestliže cestující nemá potřebné cestovní nebo zdravotní doklady v pořádku. Bez řádného vybavení pasovými, vízovými a zdravotními formalitami předepsanými zeměmi odletu, průletu a určení, nelze cestujícího přijmout k dopravě.

Pokyny pro cestující na letišti Ostrava - Mošnov

Letecká doprava na letišti je prováděna podle "Podrobných podmínek pro cestující, zavazadla a zboží v letecké dopravě", do kterých je možno nahlédnout ve všech cestovních kancelářích leteckých společností. Dále uvedené informace jsou všeobecné a poskytují cestujícím přehled o tom, co se nachází v odbavovací budově letiště, jak postupovat při odbavení k odletu a jaké služby mohou využít po příletu.

Cestujícím bychom rádi připomněli několik zásad:

Nejpřesnější informace získáte u letecké společnosti, se kterou chcete cestovat. A to především informace o ceně letenky, rezervaci místa, době odbavení, přepravě dětí, nemocných, zvířat, cestovním pojištění a podobně.

Podmínečně přepravované předměty

bezpečnostních důvodů mohou být přepravovány předměty nebo materiály, které jsou nebezpečné povahy, jen jako zboží, a to za zvláštních podmínek. Jde o: stlačené plyny (hořlavé, nehořlavé), hořlaviny tekuté, hořlaviny pevné, snadno zápalné látky, žíraviny, výbušniny (včetně střeliva), okysličující látky, magnetické materiály, radioaktivní materiály, jedy a infekční látky a další látky uvedené v manuálu IATA pro přepravu nebezpečného nákladu.

Přeprava živých zvířat na palubě

V kabině pro cestující může být přepravováno pouze 1 malé zvíře ve schráně umístněné pod sedačkou cestujícího ve třídě Y a hmotnost včetně schrány nesmí překročit 8 kg. Poplatek za přepravu zvířete na palubě letadla bude vyměřen dle příslušných sazeb za přepravu přespočetných zavazadel. Zvířata ohrožených druhů, které podléhají zvláštní kontrole (CITES), musí být doprovázena příslušnými doklady.

Přeprava živých zvířat z/do ČR

Obecně. Živá zvířata lze posílat jen do těch zemí, kam to povolují předpisy země místa určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. Cestující musí předložit veterinární osvědčení, které musí být potvrzeno státním (úředním) veterinářem ne déle než 72 hodin před cestou, a to v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, nebo španělštině. Dovozní povolení vydané Státní veterinární správou ČR (Těšnov 17, 117 05 Praha 1) je požadované u všech zvířat, která zůstávají v ČR déle než 3 měsíce. Přeprava do ČR může být odmítnuta, je-li zvíře ve špatném zdravotním stavu nebo vzhledem k nepříznivé nákazové situaci v zemi původu. Zvířata mohou být přepravována pouze v pevné schráně s dostatečnými otvory pro dýchání s pevným nepropustným dnem. Dopravce má právo vyžádat si souhlas veterinární služby k přepravě, event. schválení použité schrány, uzná-li to potřebným. Cestující je povinen vždy provést rezervaci přepravy živých zvířat.

Sportovní a lovecké zbraně

Lze přijmout k dopravě pouze jako zapsaná zavazadla. Zbraně se přijímají pouze nenabité, zajištěné a v odpovídajícím obalu. Bližší informace podají letecké společnosti, cestovní kanceláře a agentury.

Upozornění pro cestující

Letiště Ostrava-Mošnov doporučuje cestujícím dodržování následujících opatření před odletem:

- Elektronická zařízení s vlastním energetickým zdrojem je nutné rozpojit a zdroj (baterie) uložit do zapsaných zavazadel (tj. zavazadel uložených v zavazadlovém prostoru letadla), nelze brát do kabiny letadla. Toto nařízení se týká i mobilních telefonů, fotoaparátů a kamer.
- Nože jakékoliv velikosti a tvaru, bodné a sečné zbraně a nástroje nejsou akceptovatelné na palubu letadla
- Alkohol neznačkovaný (domácí výroba atd.) v jakémkoliv množství není akceptován na palubu letadla.
- Omezit počet kabinových zavazadel.

Zavazadla

Opatřete každé zavazadlo jmenovkou s adresou. Zavazadla a zipy uzamkněte. Kromě níže uvedených předmětů podléhají všechna zavazadla váhovému nebo objemovému limitu, při jehož překročení se platí stanovený poplatek. Předměty, které se neváží: malá dámská kabelka, převlečník, šál nebo pokrývka, deštník nebo vycházková hůl, malý fotoaparát nebo dalekohled, četba na dobu letu, jídlo pro dítě na dobu letu, koš pro dítě, složitelný vozík pro tělesně postižené osoby, případně berle nebo podpěrné přístroje, pokud je tělesně postižený nezbytně potřebuje.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 22.04.2004 v 08:49 hodin

Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule